Türkiye Kalkınma Vakfı - Hukuku Danışmanlık Hizmet Alımı

ÇOCUKLARIN VE ERGENLERIN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ, KORUMA, GÜÇLENDIRME İLE BECERI PROGRAMLARI YOLUYLA DESTEKLEMEK İÇIN ÇOK SEKTÖRLÜ DEPREM MÜDAHALE PROJESİ

HUKUKİ HİZMET ALIMI

İDARI VE TEKNİK ŞARTNAME


1: KONU VE KAPSAM:

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Hatay illerinde yürütülen “Çocukların ve Ergenlerin Erken Çocukluk Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ile Beceri Programları Yoluyla Desteklemek İçin Çok Sektörlü Deprem Müdahale Projesi” kapsamında “Hukuki Danışmanlık Hizmet Alımı” tedarik edilecektir. Bu şartname, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illerinde geçici koruma ve uluslararası koruma statüsündeki kişiler, Suriye’den gelmiş kayıtsız kişiler ve Türk vatandaşları için hak ve hizmetlere erişim engelinin kaldırılması ve farkındalık arttırıcı faaliyetler konusunda içeriği belirtilen hizmet alımını kapsamaktadır.

2: AMAÇ

Bu faaliyet kapsamında özellikle göç, mültecilik, geçici koruma, uluslararası koruma, çocuk koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadın ve çocuk hakları, şiddet, istismar vb konularda hukuki uzmanlık gerekmektedir. Hizmet alımı “Göç, Mültecilik, Geçici Koruma, Uluslararası Koruma”, “Çocuk Koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” ve “Kadın ve Çocuk Hakları, Şiddet, İstismar vb” konularında olmak üzere toplam 3 (üç) Avukat ile çalışılacaktır. Hizmetin verileceği yerler; Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeridir. Her il için 1 (bir) avukat ile sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanacak kişi çalışma yapacağı ildeki taleplere destek olacaktır. Bahse konu alanlarda uzmanlığı olan kişiler değerlendirilecektir. Hizmet alımı 24.07.2023-30.09.2023 tarihleri arasındaki yapılacaktır. 

3: İŞIN TANIMI VE UYGULANMASI

Türkiye Kalkınma Vakfı, proje kapsamında hukuki desteğe ihtiyacı olan geçici ve uluslararası koruma altındaki bireylere ve Türk vatandaşlarına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu tür hizmetler için geçici koruma ve uluslararası koruma statüsündeki kişiler ve Türk vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme etkinlikleri ve hukuki konularda bireysel danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. 

3.1. Rol ve Sorumluluklar:

Bu proje kapsamında yükleniciden aşağıdaki hizmetleri sunması beklenmektedir:

 1. Türkiye Kalkınma Vakfı proje ekibi tarafından düzenlenecek toplantılara katılarak, geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki kişilerin ve Türk vatandaşların hakları ve bu hakları kullanma yol ve yöntemleri, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadın ve çocuk hakları, kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar durumlarında başvurulabilecek yollar vb. hakkında bilgilendirmeler yapmak,
 2. Bilgilendirme toplantıları sırasında tespit edilen ve/veya Türkiye Kalkınma Vakfı proje personeli tarafından yönlendirilen hukuki desteğe ihtiyacı olan kişilerin hukuki dosyalarının takibini yapmak, gerekli ise dilekçe yazmak, bu kişilere yönelik kanuni hakları kullanarak koruma faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesine destek olmak,
 3. Vaka yönetimi prensipleri ile yararlanıcıların hukuki hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya çalışmaktan sorumlu olmak,
 4. Gerektiğinde yararlanıcılar için gerekli hukuki yönlendirmeler yapmak veya hukuki müdahalelerde bulunmak,
 5. Bu hizmet kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin ve sonuçlarının raporlamasını yapmak,
 6. Yereldeki hukuki koordinasyon grubu toplantılarına katılmak, göç, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet alanlarında güncel bilgileri takip ederek ekibi bilgilendirmek,
 7. Göç, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularındaki ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında, mevzuatların yaptırımları ve vaka yönetim süreçlerinde kullanımı hakkında proje personeline eğitimler düzenlemek. 

Hizmetin verileceği yer Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye il merkezini kapsamaktadır.

4: GÖREV İÇİN GEREKLI NIİTELİKLER VEYA UZMANLIK BILGİSİ / DENEYİMİ

 • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve geçerli avukatlık ruhsatı bulunmak,
 • Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye Barosuna kayıtlı olmak ve o illerde ikamet ediyor olmak,
 • Hassas gruplarla çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • Tercihen Arapça ve/veya Kürtçe bilmek,
 • Özellikle göç, mültecilik, çocuk koruma ve tcdş, cinsel sömürü ve istismardan korunma, kadın ve çocuk hakları, geçici koruma ve uluslararası koruma gibi alanlarda genel bilgi ve/veya deneyim sahibi ve bu deneyimi kanıtlayıcı belgelere sahip olmak, 
 • İlgili alanlarda en az 2 yıl çalışma deneyimi bulunmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) bilmek.

5: TEKLİF DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Güncel Özgeçmiş (CV)
 • Avukatlık Ruhsatı
 • Baroya kayıt olduğuna dair belge
 • Her sayfası imza kaşe olacak şekilde Teknik Şartname

6: İŞİN SÜRESİ VE ÖDEMELER 

İşin süresi 24.07.2023-30.09.2023 arasındaki zamanı kapsamaktadır ve bu süre boyunca işin gidişatına ve ihtiyaca göre değişik zamanlarda hizmet alınacaktır. Yüklenicinin hizmet için harcadığı zaman üzerinden ödeme yapılacak olup, fiyat teklifi 1 saat üzerinden verilecektir. Verilen fiyat teklifine tüm vergiler dahil olmalıdır. 

Hizmet sunumunun zamanlaması sözleşme makamının yetkilisi ile yüklenici arasında yapılacak planlama ile belirlenecektir. Verilen hizmete ait raporların, alt evrakların ve dokümanların TKV’ye teslim edilmesini takip eden 2 hafta içerisinde ödeme yapılacaktır.     

7: DEĞERLENDIRME

Değerlendirme süreci iki başlıkta yürütülecektir. Birinci başlık; başvuran servis sağlayıcının verdiği fiyat teklifi, ikinci başlık ise yukarıda tanımlanan iş ile ilgili konularda önceki deneyimler üzerinden yapılacaktır.  Her bir başlığın payı %50 olacak şekilde hesaplanacak olup toplamda en yüksek puanı alan servis sağlayıcıyla sözleşme imzalanacaktır.

8: CEZAİ HÜKÜMLER

Eğer teknik şartnamede belirtilen görevler yerine getirilmezse sözleşme makamı sözleşmeyi fesh etme yetkisine sahip olur.

9: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

10: DİĞER HÜKÜMLER 

Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ana akımlaştırır. 

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından yürütülen “Çocukların ve Ergenlerin Erken Çocukluk Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ile Beceri Programları Yoluyla Desteklemek İçin Çok Sektörlü Deprem Müdahale Projesi” program kapsamında Teknik şartnamede belirtilen çerçevede fiyat teklifi vermeye davet edilmektesiniz.

Avukatın teklif ile beraber özgeçmişini ve baro kaydını da göndermesi gerekmektedir. Teklifinizin her sayfası imzalanarak pdf olarak 21.07.2023 günü saat 15:00’a kadar tkv@tkv-dft.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Son teslim tarihi ve saatinden sonra verilen teklifler Kabul edilmeyecektir. Herhangi bir soru için en son 21.07.2023 tarihine kadar muratpolat@tkv-dft.org.tr yada h.yaman@tkv-dft.org.tr mail adresine sorularınızı gönderebilirsiniz. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Sayın Yetkili,

Ek’te imzalı şartnamesi yer alan Danışmanlık hizmeti için vergiler dahil Saatlik Hukuki Danışmanlık Hizmet Bedeli ……………………………………..(yazı ile) TL’dir.

Bilgilerinize arz ederim.

Yüklenicinin,

Adı - Soyadı

İmza – Kaşe