Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Politika Analisti Arıyor!

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Ankara, Turkey Remote

Full time

Çalışma Arkadaşı

Apr 7

This job is no longer accepting applications.

Pozisyon: Politika Analisti

Birim: Eğitim Gözlemevi

Şehir: Ankara (uzaktan) (çalışmaların gerektirdiği durumlarda ağırlıkla ERG ofisinin bulunduğu İstanbul ile birlikte Türkiye’nin farklı illerine seyahat olacaktır.)

Eğitim Reformu Girişimi Hakkında

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur. ERG çalışmalarını, Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür.

ERG Eğitim Gözlemevi, eğitim sisteminin iyileştirilmesine ve karar süreçlerinin veriye dayalı, saydam ve katılımcı olmasına katkıda bulunmak için nitelikli bilgi kaynağı olmayı amaçlar. Eğitimdeki gelişmeleri izler ve değerlendirir; her yıl Eğitim İzleme Raporlarını yayımlar. Eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmek, kamuoyunu bilgilendirmek için araştırmalar yürütür ve politika önerileri geliştirir.

Görev Tanımı

Politika analistinin aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenmektedir:

 • ERG’nin kurumsal stratejisi çerçevesinde çalışılan alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmak; bu alanlarda kamu kurumları, uluslararası örgütler, kurumsal destekçiler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, eğitimciler ve diğer ilgili aktörlerle ilişki geliştirmek ve etkileşim halinde olmak; ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek; bu çerçevede diğer ERG çalışanlarını bilgilendirmek ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkıda bulunmak
 • ERG’nin kurumsal stratejisi çerçevesinde değişim odaklı etki hedeflerini belirlemek ve bu bağlamda program stratejileri oluşturmak; program stratejilerinin uygulanmasına liderlik etmek; yeni çalışma alanlarının belirlenmesine katkıda bulunmak
 • Eğitim sektöründe kendisine tanımlanmış ve yönetmesi beklenen program alanlarında, geliştirilen stratejiler doğrultusunda veri ihtiyacını belirlemek, bu veri mevcut alanyazından sağlanamadığı durumlarda konusunda uzman kişi ve kurumlarla işbirliği içinde araştırmalar tasarlamak, yürütmek ve/veya yönetmek
 • Eğitim sektöründe kendisine tanımlanmış ve yönetmesi beklenen program alanlarında MEB politikalarını izlemek, analiz etmek ve karar alıcılar ile politika yapıcılara ve kamuoyuna yönelik bilgilendirici araştırma ve politika belgeleri yazmak ve/veya bunların yazım sürecine katkıda bulunmak; söz konusu içeriklerin savunu ve iletişim sürecinin tasarlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak ve bu süreçte iletişim ekibi ile eşgüdüm içinde çalışmak
 • Sorumlu olduğu ve/veya birlikte çalıştığı araştırmacıların etkili, verimli ve profesyonel olarak gelişimlerine izin verecek şekilde çalışmalarını sağlamak
 • Program yönetimi süreçlerinde projelerin yönetimini üstlenmek ve/veya katkıda bulunmak (proje/araştırma ekiplerinin oluşturulması, proje bütçelerinin yönetilmesi, proje belgelerinin hazırlanması, proje raporlarının hazırlanması), uygulama süreçlerinde katılımcılığı ve bunun için gereken etkinliklerin gerçekleşmesini sağlamak
 • ERG’yi yurt içinde ve dışında işbirliği etkinliklerinde, seminer ve konferanslarda temsil etmek
 • Sorumlusu olduğu alanlarda, projelerde ve araştırmalarda ERG’yi basın önünde temsil etmek
 • ERG’nin yeni projeler ve araştırmalar geliştirmesine katkıda bulunmak, bu kapsamda hazırlık, yazım, izleme ve raporlama süreçlerine katılmak

Kazanımlar

 • Eğitim politikalarına yönelik teorik yöntem bilgilerini uygulama imkânı
 • Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde gelişme ve yeni yöntemler deneyimleme imkânı
 • Kanıta dayalı politika tasarlama deneyimi
 • Araştırma bulgularını farklı paydaşlara (kamu, akademi, STÖ, öğretmenler, veliler, öğrenciler) sunma ve politika geliştirme süreçlerinde farklı paydaşlarla çalışma deneyimi
 • Araştırma bulgularını mektup, politika notu, bilgi notu, izleme raporu, infografik vb. farklı formatlara dönüştürebilme deneyimi
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde eğitimin farklı alanlarına ilişkin bilgi edinebilme
 • Proje tasarımı ve yönetimi deneyimi
 • Ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma yapan ve eğitim politikalarını izleyen/geliştiren kişi ve kurumlarla ağ kurma imkânı
 • Basın, kamu kurumları, akademi vb. gruplar nezdinde konuşma, sunum, temsil deneyimi

Adaylarda Aranan Özellikler

Eğitim: Eğitim bilimleri veya sosyal bilimler ya da iktisadi ve idari bilimler alanlarında (ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji vb.) yüksek lisans ya da daha ileri düzeyde eğitim

Deneyim: En az 3 yıl yazma ve nicel/nitel araştırma becerilerinin kullanıldığı profesyonel ve/veya akademik deneyim

Bilgi / Beceri:

 • Nicel araştırma yöntemlerine hâkim ve istatistiksel analiz programlarını (R, SAS, SPSS, Stata vb.) kullanabilen
 • Tercihen nitel araştırma yöntemlerinde (mülakat, odak grup vb.) deneyimli
 • Kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı, anlaşılır, dil kurallarıyla uyumlu ve güçlü bir biçimde ifade etme becerisi
 • Çok iyi düzeyde İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilgisi
 • Çok iyi düzeyde Microsoft Word, Excel ve Powerpoint becerileri
 • Veri görselleştirme tecrübesi,
 • Bağımsız ve uzaktan çalışma becerisi olması tercih sebebidir.

Başvuru İçin

İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte erg@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahipleri sonuçlara ilişkin bilgilendirilecektir.

 1. 400-600 sözcükten oluşan; bu poziyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG’ye yapabileceğiniz katkıları anlatan İNGİLİZCE bir niyet mektubu.
 2. TÜRKÇE ve İNGİLİZCE yazı örneği (Yazı örneği, tezinizin bir bölümü, yazdığınız bir makale ya da ödev bir olabilir)
 3. Özgeçmiş (TÜRKÇE)
 4. Adayın akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri.

Değerlendirmeler başvuru geldikçe yapılacak ve uygun aday bulunduğunda pozisyon kapatılacaktır.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan, kar amacı gütmeyen bir giri...

{{notification.msg}}